سلام بر یاران سعید!

یاران سعید بستری جامع است برای هماهنگی و هم‌افزایی آنان که در این راه همراه محمد هستند.