پایگاه یاران سعید

زان روز ما و یاران در راه عهد کردیم

پنهان کنیم سر را پیش افکنیم سر را

مردم سرزمینم ایران؛

    سعید محمد هستم. فرزند این خاک مقدس. احدی از تلاشگران برای آبادانی ایران. در دغدغه ای دائمی برای شاد بودن مردم لایقم و افتخار کشور بی نظیرم و در همکاری با جوانان ایران. نوابغی بی مانند که کوه مثالی از استواری آنها است. بیعتی مجدد می کنم با شما، برای استمرار جهادی با پلیدی ها و آفرینش روشنی بر پهنه ی ایران عزیز پهناور، دست در دست همه ی ایرانیان دنیا. اگر خدا بخواهد.

“سعید محمد”

تیم ما