کانال گفتگوی زنده یاران سعید

آمار

Happy face

50.0 %

Neutral face

25.0 %

Sad face

25.0 %

این 4 آخرین بازخوردها

یاران سعید / 19 یاران سعید / 18 یاران سعید / 16 یاران سعید / 8

تیم

دبیرخانه رسانه
دبیرخانه رسانه
سید سهند هاشمی
سید سهند هاشمی